Skip til hoved indholdet

Et tilbageblik på 2019

Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde har i 2019 fortsat det gode og stærke samarbejde, mellem de 7 samarbejdskommuner på it- og digitaliseringsområdet.

Året har helt naturligt været præget af stort fokus omkring GDPR og de mange ekstra opgaver og udfordringer, som databeskyttelsesforordningen har medført i kommunerne.

Samarbejdet har i 2019 gjort det muligt, at vi i en række tilfælde har kunnet udnytte hinandens ressourcer og kompetencer til at skabe resultater og leveringer, som vi hver især skulle have brugt langt flere ressourcer på uden om samarbejdet.

Her kan især fremhæves IT-sikkerhedsområdet, hvor der i NDS-samarbejdet er udviklet en række styringsværktøjer til håndtering af it-sikkerhed og GDPR.

Det fælles samarbejde om Databeskyttelsesrådgiverne (DPO) er også videreudviklet i 2019, og vi står nu stærkere i forhold til at håndtere denne særligt komplekse opgave.

Styregruppen har i slutningen af året igangsat en evaluering af DPO-samarbejdet, og der er nedsat en arbejdsgruppe, som med udgangspunkt i indmeldingerne fra kommuner, i starten af 2020, skal komme med anbefalinger til fremadrettede fokuspunkter i DPO-samarbejdet.

Derudover har flere af NDS-kommunerne har gjort sig erfaringer på området med Robotic Process Automation (RPA), som kan erstatte ensformige og besværlige arbejdsgange i sagsbehandling og administration. Styregruppen arbejder på at kunne løfte samarbejdet om RPA ved i løbet af 2020, så den udvikling som allerede er i gang understøttes og fortsætter.

Håndtering af it-brugere er også et fokuspunkt på tværs af kommunerne, hvor der i NDS-regi nu er fastlagt og udpeget værktøjer, der kan lette brugerhåndteringen i kommunerne. Dette er et stort skridt i retning af en nemmere og mere organisationsvenlig måde at håndtere it-brugeradministrationen, som hos alle er en væsentligt administrationsbyrde i hverdagen.

NDS-samarbejdet har også i 2019 vist sig at være værdifuldt i forhold til kompetencedeling og understøttelse af diverse KOMBIT projekter, fx AULA og SAPA. Projekterne er i udgangspunktet implementeret uden de store vanskeligheder, hvilket i høj grad er begrundet i opbakningen og netværksunderstøttelsen i NDS.